KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Sall Kazilrajas
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 12 December 2009
Pages: 249
PDF File Size: 20.28 Mb
ePub File Size: 3.86 Mb
ISBN: 113-4-18208-730-8
Downloads: 79890
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztijind

Tako na primer, radio emisije ili radio poruke stiu ne samo u nae domove ve i u automobile. Komunikologija, priprema za ispit Documents.

Zorica Tomic – Komunikologija Documents. Primarni kontakti ostvareni u porodici, reperkutuju se u kontaktima sa ljudima izvan porodinog kruenja.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Funkcija mu je prezentativno-oblikovna. Pod ovim pojmom podrazumijevamo dokumentaciju koja se naziva sekundarnom.

Muzeji se u Meu mnogim varijantama ovog tipa, nalaze se i sve tzv. Prema teoriji Le Bona individuum u masi postaje osoba kod koje preovlauju nesvesni porivi kao i spremnost da se suugerisane ideje odmah pretoe u delo. Ono se kao komunikolkgija titi i ispunjava viim smislom. Prvi se odnosi na ostvarenje zajednikih ciljeva i savladavanje tekoa, a drugi ko,unikologija oseanje pripadnosti i sigurnosti koje obezbeuje pripadnost grupi. Ona nije cilj, ved je uvijek sredstvo.

Muzeologija, skripta

Osmiljavanje sveta sadri etiri vane take: Nevenka Trifunovi, izvrni direktor Direktor izdavake delatnosti: Zorica Simovic – Jelena Documents. Time se u odreenoj meri naruava princip ekonominosti komunikativnog procesa, ali se istovremeno doprinosi tome komunikologiaj se informativno dakle, novosteeno znanje lake odri u formi poruke, odnosno, da se pojavi u organizovanom obliku.

  A BRIEF HISTORY OF HACKERDOM PDF

Iako su po svojoj prirodi sredstva komunikacije intencionalna, a to znai da su kreirana i strukturisana kako bi prenela neku poruku, treba rei da poruke i njihova znaenja mogu biti u opticaju i u onim sluajevima kada su sredstva komunikacije koriena neintencionalno nenamerno. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Koncentrisanje na ubijanje po svom intenzitetu je veoma jako i mobilie gotovo sve lanove mase. Published on Feb View Download Sledstveno ovome, moglo bi se rei da ljudska komunikacija, sa govorom u svom sreditu predstavlja ne samo izraz ljudske svesti i njenog odnosa prema svetu, ve isto tako i interesnu angaovanu akciju subjekta, koja naporedo sa ljudskim delovanjem u interakciji sa drugim subjektima, uestvuje u kreiranju i oblikovanju drutvenih odnosa.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Wednesday, September 12, 9: Reprodukcija pojedinih delova ili celine ove publikacije nije dozvoljena! Ove promene su redukovale homogenost i simultanost iskustva publike, iji komunkologija rezulat sve vea segmentacija i fragmentacija. Megatrend – Doc -3 Final Documents. Jo u prolom stoleu, protok dobara, robe i ljudi, kao i protok informacija, smatrani su sutinski identinim procesima, koji su mogli biti obuhvaeni zajednikim terminom komunikacija.

Tako na primer, za ritualni koncept komunikacije, vesti nisu samo informacije, ve predstavaljaju svojevrsnu dramu, odnosno, sliku sveta datog istorijskog trenutka, ije simboliko znaenje za teoretiara komunikacije, predstavlja poziv na deifrovanje. U ovom smislu, publika se interpretira kao produkt medija, odnosno, kao posledica delovanja medija.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Visoka kola za poslovnu ekonomiju i preduzetnitvo, Termin obavetenje proishodi iz istog korena kao i rei vest, svest, nesvest, savest, povest, zapovest, pripovedanje pripovestbudui da imaju isti koren u staroslovenskoj rei VED, to znai znanje. Masovna komunikacijaKomunikoloka teorija, kategoriju mase artikulie preko pojmova obima, skale i brzine. Prema Habermasovom miljenju, graanska javnost, koju definie kao sferu privatnih ljudi okupljenih u publiku, nastaje naporedo sa javljanjem trita koje je osnailo razmenu i cirkulaciju dobara.

  MAGHA PURANAM TELUGU PDF

Iako uivalaka publika pripada razliitim drutvenim, obrazovnim, kulturnim ili nacionalnim slojevima, ono to je odreuje kao publiku, jeste izvestan tip ukusa, odnosno lifestyle komunjkologija determinie izbor medija ili izbor sadraja komunioologija.

Osim ogromne skale delovanja, masovnu komunikaciju karakterie i penetrantnost medijskih poruka.

Sveobuhvatna i predstavlja centralni fenomen kulture Neprekidna je Zasnovana je na razmeni znaenja Sadri predvidljive, oekkivane i konvencionalne elemente Javlja se u vie nivoa Odvija se meu jednakima i meu nejednakima Moguno ju je definisati i preko sredstava koje koristi: Arisotelov licej, Platonova akademija i dr. Podatak je injenica, zamisao koncepcija ili instrukcija koja se prikazuje na formalizovan nain, tako da je pogodan za prenos, tumaenje i obradu od strane ljudi ili maina.

Vrijeme helenizma je vrijeme pojave muzeja koji se pod nazivom mouseion osniva u Aleksandriji u vrijeme vladavine Ptolomeja i Sotera Umjesto uputa o muzejskom radu interes se usmjerava prema povijesti muzeja.

Barok i prosvjetiteljstvo- muzeji preuzimaju ulogu u kulturi i pedagogiji.